Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ครั้งที่4

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ครั้งที่4

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ครั้งที่4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี แจก 60 ล้าน กับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ครั้งที่ 4

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใดก็ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์/ 1 คันทันทีที่รับมอบรถยนต์เสร็จสิ้น จับรางวัลในภายในเดือนธันวาคม 2564 ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 60 บาท มูลค่าแท่งละ 1,638,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

ชื่อนามสกุล
คุณศศิธรณ์อักขี
คุณสรัญญาเศษวิสัย
คุณจะแสจะแฮ

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 6 บาท มูลค่าแท่งละ 163,800 บาท จำนวน 15 รางวัล

ชื่อนามสกุล
คุณปริศนาภูชะวี
คุณภานุวัฒน์วงศ์สุวัฒน์
คุณชาญวิทย์จำเริญไกร
คุณชลณัฐชาห้ากระโทก
คุณสมรักษ์แพทย์ศรี
คุณสายรุ้งพวงมาลัย
คุณกฤติชัยเขียนวิมล
คุณอนุพงศ์อ่อนสุระทุม
คุณอรัญเย็นอุดม
คุณสุชาติฤทธิ์จันดี
คุณนพรัตน์เหล่าว่าง
คุณวิมลรัตน์พรรณนิยม
คุณสุรภาสังณ์ทอง
คุณจิรัชญาปานทอง
คุณทองดีแซ่ซิ้ม

*ทั้งนี้ ราคาขายทองคำแท่ง 96.5% ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ในราคาบาทละ 27,300 บาท

รางวัลที่ 3 ทีวี ยี่ห้อ Samsung รุ่น QLED Smart 4K ขนาดหน้าจอ 65 นิ้ว มูลค่าเครื่องละ 44,990 บาท จำนวน 100 รางวัล

ชื่อนามสกุล
คุณจิราพรพ่วงดี
คุณนิรันดร์รองรัตน์
คุณทิพย์พาพรพรหมยนต์
คุณพัชรีเสมสมัย
คุณประพัฒน์ศรีสิริวิบูลย์ชัย
คุณธัญญาพรรักษาวงษ์
คุณนงคราญภูอ่อน
คุณวัฒนาภูศิลา
คุณอมรรัตน์วงศ์วิชัย
คุณจันจิราคงสาคร
คุณณัฐพงษ์พิสัยพันธ์
คุณสุรเดชเวชยา
คุณธนัญญาภาวรรณูปถัมภ์
คุณวลัยพรเตชนันท์
คุณชาญสุขวัฒน์วิบูลย์
คุณชรินทร์อินอ้น
คุณนูรฮายาตีกะมูดิง
คุณปิยะฉัตรรอดแก้ว
คุณชัยณรงค์ปลัดกอง
คุณสิทธิพรพูลเพิ่ม
คุณพิศมัยก้อนพิงค์
คุณวันเพ็ญเทพสงค์
คุณปรีรานุชโนวังหาร
คุณมนตรีตุ้ยกาศ
คุณบุญเลิศรัตโนดม
คุณชมรรัตน์เพชรรัตน์
คุณนภัทรกรณ์ช่างหิรัญ
คุณจิรภรณ์ฟองฟุ้ง
คุณนพรัตน์มะยมหิน
คุณสุภาวรรณทวีสินเพิ่ม
คุณศรายุทรยงวัตร
คุณธีรวัฒน์เหลืองอ่อน
คุณกันทิมาแก่นแก้ว
คุณขวัญฤทัยแช่สง
คุณจิราภรณ์ศรีเงินยวง
คุณโรมรันโพธิ์หล้า
คุณวิลัมภาโสภากุล
คุณกรกฏเต็มนาราวงศ์
คุณรัตนภรพลฤทธิ์
คุณพรรณวดีอ่อนชื่น
คุณสุริยาดวงพาพลX
คุณสุรพงษ์พาเสน่ห์
คุณพรรณีหกหนู
คุณปัทมายูโซะ
คุณสิทธิพงษ์ประคุณชีวิต
คุณจินตนาอินทจาร
คุณอุไรวรรณเสาเวียง
คุณคนพวรรณฝ่ายพนอม
คุณจักรภพบัวมี
คุณสุรพิชญายอดแก้ว
คุณจักรีพิมพาพรม
คุณอนุสราสมบูรณ์
คุณสุรภาบุญกว้าง
คุณโกศลอุดมรุ่งเรืองกิจ
คุณสุชาติหอมจะบก
คุณอนันต์สถาผล
คุณสุทธีน้อยยะ
คุณพรทิพย์จตุเทน
คุณบุษกรทองสะอาด
คุณจิระเดชทัศน์พีรพันธ์
คุณจิราภรณ์มีศรีสุข
คุณเกษมหน่วงแก้ว
คุณวัชระมะยะเฉียว
คุณขุนพลจันทรโชติ
คุณอาภรทิพย์เนตร
คุณแทนไททองดอนน้อย
คุณศราวุธโพธินาม
คุณอดิศักดิ์สาซุเซา
คุณวุฒิไกรกลางถิ่น
คุณจักรกริชพันธ์หนองหว้า
คุณภูมินทร์วัฒนถือทำ
คุณพิเชษฐ์ธิใจ
คุณชนากานต์คิอินทิ
คุณอนุภพพัศระ
คุณเสาวลักษณ์บั้งเงิน
คุณวีระศักดิ์วงศิริ
คุณฉวีวรรณฦาชา
คุณสมเกียรติอ่อนรู้ที่
คุณธเนษฐรุจิรางกูร
คุณสิริวรรณมีคุณธรรม
คุณสุกัญญาสุทธิรอด
คุณอนุษราวงษ์ประไพ
คุณอนุรักษ์วังคีรี
คุณหนูไกลเคนหงษ์
คุณมนตรีณะคงค์
คุณศรีวันซุ้ยโน
คุณวรเดชยินดีหา
คุณสมพิศโพธิ์สุวรรณ
คุณสุธิดายานอาสา
คุณเตชินท์พูลสวัสดิ์
คุณสิรภัทรเจริญประโยชน์
คุณนัยนาสุขทองสา
คุณทรงพลดวงภักดี
คุณกิตติศักดิ์ภู่วิริยะพงษ์
คุณกัลย์ณิศาอธิพัฒนาสกุล
คุณนัทธพงศ์วังทัน
คุณจิระเดชสิทธิมัง
คุณชูชาติชุมแสง
คุณปรียะดาภัทรสัจจธรรม
คุณอารดาดวงจันทร์

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 12 64GB มูลค่าเครื่องละ 29,900 บาท จำนวน 200 รางวัล

ชื่อนามสกุล
คุณสุทธิดาฝางคำ
คุณอภิชาติรักษาวงศ์
คุณกรรณิกาอินตา
คุณบุญรอดพูลมี
คุณยุพินปรางงาม
คุณพิมพ์นิภาเทพทวี
คุณเกรียงศักดิ์คำมาศรี
คุณจิรัชยาปงกันคำ
คุณวิยะดามากสอน
พันโทหญิงสิริฉัตรเยี่ยมสถาน
คุณขวัญตาบุษพรรณ
คุณนัฐพงษ์ขันธรักษ์
คุณกาญจนาเนียมสุวรรณ์
คุณสุวรรณเชษฐ์กานุรักษ์
คุณสุชาติชาญเชี่ยววิชัย
คุณณปภัชวงษ์วิลาศ
คุณเฉลาบางเกาะ
คุณวายุคมพะละสุด
คุณชบาพรมชาติ
คุณจันจิราบุตรสิงขรณ์
คุณชานนท์เจริญสุข
คุณนุชรีมโนรส
คุณจีรนันต์สินวรเดชา
คุณกัญทรากรสูตรไชย
คุณขนิษฐาผาสุข
คุณกิตติชัยหมื่นจง
คุณนิธิศสำราญเจริญสุข
คุณนาตาชาดำฤทธิ์
คุณสุทธิภัทรเที่ยงธรรม
คุณอัญชลีภัทรรังสิกุล
คุณอุไลพรโจมรัมย์
คุณรวิภาศาสนะ
คุณพิทพงษ์พิชญะสกุล
คุณศตวรรษ์นิยะดี
คุณเพ็ญนภาทองสุก
คุณสอนไทยกรพันธ์
คุณไพวรรณจารุไชย
คุณสมานพิมพ์สุข
คุณวิมลรัตน์ก้อนทอง
คุณณัฐทิตาเวชบุญ
คุณอุสุทรวรรณธนนะกุล
คุณมานพสงพรมทิพย์
คุณวาสนาโคตรักษา
คุณสนธยาทองเลิศ
คุณชุตินันท์สินธุ
คุณพงศ์พิสุทธิ์นนทา
คุณธีรกานต์สุธรรม
คุณภิศาลภู่ประดับ
คุณศิริปภากรโทบุตร
คุณสุพรรณีมะหะหมัด
คุณมัตติกาสุเสนา
คุณธคุณุทธชัยดี
คุณนัชชาพันขุนทด
คุณสุรศักดิ์ภูบุญปลูก
คุณประเสิดชาติแดง
คุณเฉลิมคำพุด
คุณศิริพรพนานอก
คุณสมโภชน์พึ่งสำโรง
คุณไพฑูรย์ปัญจะรักษ์
คุณพุทธิพงศ์คำถนอม
คุณนุสราแก่นมั่น
คุณนูรีมานมะลี
คุณอลงกรณ์วันเพ็ญ
คุณณัฐการต์รอดคง
คุณฟูมิโอะยามาโมโตะ
คุณกมลรัศมิ์บัวเหม
คุณพจนาธรรมวงค์
คุณแอนลือโสภา
คุณทองพูนคุณพรม
คุณสมปองประสมศรี
คุณธีรภัทรไชยโสภา
คุณประภาพรรณชูแก้ว
คุณนิรัตน์ชาผายมอญ
คุณวราภรณ์อ่อนน้ำคำ
คุณศิริทิพย์แก้วกัน
คุณสุดารัตน์อาภรณ์รัตน์
คุณทรงสิทธิ์เจเถื่อน
คุณอภิวัฒน์หงษ์คำ
คุณอุทิศสงครามศักดิ์
คุณตอเต้อะโบ้แฉ่ะ
คุณไพบูลย์ประจะเนย์
คุณจักรกฤษณ์จิติราช
คุณวราณีแก้ววงษา
คุณดิ่งทองพริก
คุณเสมียนคลังระหัด
คุณเตือนใจลาภไพศาล
คุณธัญญพรรื่นพานิชย์
คุณไทยรัฐโพธิ์ชินภัทร
คุณรุ่งนภานามวงศ์
คุณพรชัยเชื่อมสุข
คุณชัยรัตน์ทรงทรัพย์วัฒนา
คุณสุไฮลาบูละ
คุณอัมพรเหมือนปรุ
คุณวินัยเหลาลา
คุณสุนิสาขันเปี้ย
คุณเจริญชัยศรีเจริญ
คุณเกชาเลี้ยงหิรัญ
คุณศรายุทธแซ่เลี้ยว
คุณวิธวินท์มูลปราการ
คุณพัชรีรัตนสิทธิ์
คุณอดิศรปานรอด
คุณธรรมนูญมากภิรมย์
คุณวันชัยแก้วมณี
คุณรดาเกษามา
คุณบุษราพุทธศรี
คุณวณีภรรัดเกล้า
คุณสุขขุมสัตยวิจิตร
คุณสราวุธคำพัน
คุณสบายใจไสยรัตน์
คุณวีรเทพพงษ์ประเสริฐ
คุณสุภารัตน์ดิ่งเทียบ
คุณพรทิพย์รังษีธรรมปัญญา
คุณธีรพงศ์นวลทุ่ม
คุณรุ่งม่วงวัดท่า
คุณปรัชญาอินเกษร
คุณสุรศักดิ์สิงห์ศรีดา
คุณศิริลักษณ์น้ำใจตรง
คุณพีระวัฒน์สกุลไพศาลศิริ
คุณพรายุห์สืบแต่จุ้ย
คุณศุภาพิชญ์พัทธโน
คุณปาริศาสายอิ่นแก้ว
คุณอัจจิมาจริยาธรรมกุล
คุณปนัดดาเหมือนมาตย์
คุณจิรวัฒน์จินตะมานนท์
คุณอำพาแท่งทอง
คุณจำปีศรีพรมมา
คุณสมนึกน้อยบรรดิษฐ
คุณสุนิตย์สืบทอง
คุณปวีณ์กรตวงสุวรรณ
คุณจุฑารัตน์ไชยจำนงค์
คุณชนะชัยชาภู่พวง
คุณรศนาสุวรรณน้อย
คุณวิทวัสเนื่องนา
คุณผดุงศักดิ์ทองใบ
คุณศิริรัตน์ถาวรสันต์
คุณอรทัยชุ่มอินทร์จักร์
คุณสรวิชญ์แสนพลเมือง
คุณสุดารัตน์เส้นขาว
คุณธีรยุทธรุ่งเรือง
คุณชลอจันทร์หอม
คุณฉลาดจิตรจำนงค์
คุณศรัญญาแซ่เจ็ง
คุณสมภพเหล่าเขตกิจ
คุณพรชัยคำมูล
คุณอารีรัตน์ผลสุข
คุณเสกสันต์แสงคำ
คุณชัยชนะสังฆะงาม
คุณศรีพรสะเอียบคง
คุณเอนกภู่ภักดี
คุณนิศาชลสิริปัญญาสุข
คุณดวงพรเฟื่องฟู
คุณมณีรัตน์เผือกมหิง
คุณกมลพรดำสงค์
คุณวิสุทธิ์คล้ายใจตรง
คุณรัตนภัณฑ์ชิตปรีชาชัย
คุณหนึ่งฤทัยแซ่เห้อ
คุณสันธารคุณธรรมมงคล
คุณอนุชาบุญเสือ
คุณรณชิดปัญญาประสิทธิ์
คุณอาทิตย์คงชม
คุณบุญธรรมอัศวภูมิ
คุณอุดมลักษณ์ยะโส
คุณนิดารัตน์อุตมะ
คุณสงวนศักดิ์อ้นศรี
คุณศุภฤทธิ์เมืองรมย์
คุณสุภาวดีเรียงขันธ์
คุณศรีนวลพรมเผ่า
คุณเพ็ญพิสุทธิ์พวงจำปี
คุณณัฐวัฒน์หนองม่วง
คุณมงคลปาปะนัง
คุณธงชัยสุวรรณ
คุณไพรินทร์ศรีจันโท
คุณไมตรีสังข์น้อย
คุณสรวิศจูขัตติยะ
คุณสมบูรณ์ปานคำราม
คุณการันต์เรืองศิลป์
คุณนฤมลไชยพันธ์
คุณณรงค์ศักดิ์พินิจมนตรี
คุณประพันธ์สิมวิเศษ
คุณปุณกฤษเปียปะโมง
คุณเรืองวิทย์สมคะเณย์
คุณทิพรัตน์วาสะศิริ
คุณละอองไชยโสดา
คุณเกรียงไกรดีรัสมี
คุณสำเริงลิ่วเวหา
คุณแก้วสะท้านธรนิล
คุณนลินฉัตรศิริเขตต์
คุณสุขธิราช
คุณปริยาณีอัศวพิศาลบูลย์
คุณกฤษณะเหงกระโทก
คุณโยธินมิ่งศรีเมือง
คุณนิลรัตน์เฟื่องนคร
คุณวันวิสาข์ทองอร่าม
คุณวิภาจันทร์สีนาค
คุณทิวากรเทพไชย
คุณนิตยาบุดดาแอ
คุณสุรัตน์เสตะรุจิ
คุณนัทธพงศ์ไชยขาว
คุณชฎาพรทรายคำ
คุณสุมนฑาศรีอาจ

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบการรับรางวัลมาที่ คุณจิระนันท์ จิระวีระนันท์ เบอร์ติดต่อ 095-008-9005 เวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 9:00 – 17:00 น. ตัวแทนผู้ดำเนินการของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ
  • หลักฐานการชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ขัดต่อข้อกำหนดของกิจกรรม, สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป

6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.mitsubishi-motors.co.th/

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
สาขาลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า