Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

ประเภทรถจดทะเบียนแบ่งอย่างไร

ประเภทรถจดทะเบียนแบ่งอย่างไร

ประเภทรถจดทะเบียนแบ่งอย่างไร

ว่าด้วยการแบ่งประเภทรถจดทะเบียนตามกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั้นเราคุ้นเคยและพบเจอมากที่สุดคือรถนั่งส่วนบุคคล คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่ามียานพาหนะประเภทอื่นอีกไหมที่จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ

วันนี้เราได้นำภาพข้อมูลรถประเภทต่างๆ ตั้งแต่ รย.1 ถึง รย.17 ซึ่งมีผลต่อการต่อทะเบียน พ.ร.บ. และต่อภาษีประจำปี จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ดังต่อไปนี้

         ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติล้อเลื่อน พ.ศ. 2473  ซึ่งรายละเอียดที่แยกประเภทจะมีแบบลักษณะ และรูปแบบการใช้งานที่ต่างกันออกไป โดยการแบ่งตามแต่ละประเภทนี้นำมาซึ่งความต่างของการเสียภาษีป ค่าธรรมเนียมในการโอน และเอกสารในการทำเรื่องของกรมขนส่งที่แตกต่างกัน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ได้มีการแบ่งประเภทรถจดทะเบียนในประเทศไทยจำแนกทั้งหมดเป็น 17 ประเภท จะแบ่งแต่ละประเภทอย่างไรบ้างตามรายละเอียดดังนี้

         ประเภทที่ 1 : รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือ รย.1 ขนาดของรถทต้องกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 12 เมตร 

ประเภทรถจดทะเบียนนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ดังนี้ 

 • เก๋งตอนเดียว
 • เก๋งสองตอน
 • เก๋งสองตอนแวน
 • เก๋งสามตอน
 • เก๋งสามตอนแวน
 • นั่งสองตอน
 • นั่งสองตอนแวน
 • นั่งสามตอน
 • นั่งสามตอนแวน
 • นั่งสองแถว
 • นั่งสองตอนสองแถว
 • นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
 • ประทุนตอนเดียว
 • ประทุนสองตอน
 • ตู้นั่งสามตอน
 • รถเฉพาะกิจ (มอเตอร์โฮม)
 • รถเฉพาะกิจ (ถ่ายทอดสัญญาณ)
 • รถเฉพาะกิจพยาบาล

       ประเภทที่ 2 : รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือ รย.2  รถต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 12 เมตร รวมถึงความยาวของตัวถัง ศูนย์กลางเพลาล้อหลังถึงท้ายรถ ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 ใน 3 ของความยาว (สามารถวัดจากศูนย์กลางเพลาล้อและหน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง)

ประเภทรถจดทะเบียนนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ดังนี้ 

 • เก๋งสามตอน
 • เก๋งสามตอนแวน
 • นั่งสามตอน
 • นั่งสามตอนแวน
 • นั่งสองตอนสองแถว
 • นั่งสองแถว
 • ตู้นั่งสามตอน
 • ตู้นั่งสี่ตอน
 • รถเฉพาะกิจ (มอเตอร์โฮม)
 • รถเฉพาะกิจพยาบาล

       ประเภทที่ 3 : รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หรือ รย.3 ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 12 เมตร รวมถึงความยาวของตัวถังวัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหลังถึงท้ายรถต้องไม่เกิน 3 ใน 5 (สามารถความยาววัดจาก ศูนย์กลางเพลาล้อหน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง)

ประเภทของรถบรรทุกส่วนบุคคล ดังนี้ 

 • เก๋งทึบบรรทุก
 • กระบะบรรทุกพื้นเรียบ
 • กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา)
 • กระบะบรรทุก (มีหลังคา)
 • กระบะบรรทุก (เสริมกระบะข้าง)
 • กระบะบรรทุก (มีหลังคาฝาปิดด้านข้างและด้านท้าย)
 • ตู้บรรทุก
 • รถดับเพลิง
 • รถเฉพาะกิจ (ขยะมูลฝอย)
 • รถเฉพาะกิจ (คอนกรีต)
 • รถเฉพาะกิจ (น้ำอัดลม)
 • รถเฉพาะกิจ (น้ำ)
 • รถเฉพาะกิจ (ซีเมนต์ผง)

       ประเภทที่ 4 : รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือ รย.4 ขนาดของรถต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 1.50 เมตร และยาวไม่เกิน 4 เมตร ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 550 ลูกบาศก์เซนติเมตร ประเภทของรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ดังนี้ 

 • ประทุนสองตอน 
 • ประทุนสามตอน 
 • ประทุนสองแถว
 • กระบะบรรทุกพื้นเรียบ 
 • กระบะบรรทุก (ไม่มีหลังคา) 
 • กระบะบรรทุก (มีหลังคา) 
 • กระบะบรรทุก (เสริมกระบะข้าง) 
 • กระบะบรรทุก (มีหลังคาปิดด้านข้างและด้านท้าย) 
 • ตู้บรรทุก 

       ประเภทที่ 5 : รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด หรือ รย.5 แน่นอนว่าตามประเภทนี้ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตูเท่านั้น (น้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม) ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 6 เมตร รวมถึงเครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และที่สำคัญตามกฎหมายรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารห้ามเกินเจ็ดคน

ประเภทรถรับจ้างระหว่างจังหวัด ดังนี้ 

 • เก๋งสองตอน
 • เก๋งสองตอนแวน
 • เก๋งสามตอน
 • เก๋งสามตอนแวน
 • นั่งสองตอน
 • นั่งสองตอนแวน
 • นั่งสามตอน
 • นั่งสามตอนแวน

      ประเภทที่ 6 : รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือรย.6 นอกจากจะต้องเป็นรถเก๋งสองตอน ขนาดห้ามกว้างเกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 6 เมตร นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดอื่นๆในรถประเภทนี้ที่กำหนดไว้อีกด้วย

 • มีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู ซึ่งต้องเป็นประตูที่มิได้ติดตั้งระบบควบคุมการปิดเปิดประตูรถจากศูนยก์ลาง (CENTRAL LOCK) 
 • กระจกกันลมต้องโปร่งใสเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรถและสภาพการจราจรภายนอก
 • ห้ามติดวัสดุใดหรือปิดส่วนใด ของกระจก เว้นแต่เป็นเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด หากติดวัสดุที่มีลักษณะบังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกันลมหน้าจะต้องปฏิบัติตามขนาดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
 • เครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป 
 • ประเภทรถจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง หรือ รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 17 เมษายน 2535 ข้อกำหนดคือต้องเป็นรถเก๋งสองตอนหรือรถเก๋งสองตอนที่มีพื้นที่บรรทุกภายในรถ ตัวรถต้องผลิตจากสำเร็จจากผู้ผลิตเท่านั้น และมีความกว้างของตัวรถต้องไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวต้องไม่เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู และมีเครื่องยนต์ที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ประเภทรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน  ดังนี้ 

 • เก๋งสองตอน
 • เก๋งสองตอนแวน
 • เก๋งสามตอน
 • เก๋งสามตอนแวน
 • นั่งสองตอน
 • นั่งสองตอนแวน
 • นั่งสามตอน
 • นั่งสามตอนแวน

      ประเภทที่ 7 : รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือ รย.7 ลักษณะของประเภทรถจดทะเบียนนี้ต้องเป็นรถสองตอน ขนาดของรถต้องมีความกว้างของไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร และมีมากกว่าสองประตู 

ประเภทรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง ดังนี้

 • นั่งสองตอน

      ประเภทที่ 8 : รถยนต์รับจ้างสามล้อ หรือ รย.8 ต้องรถรับจ้างสามล้อแบบเปิดประทุนทนั่ง 2 ตอน หรือ 2 แถวนั่นเอง ขนาดกว้างห้ามเกิน 1.50 เมตร และยาวไม่เกิน 4 เมตร 

ประเภทรถรับจ้างสามล้อ ดังนี้

 • ประทุนสองตอน
 • ประทุนสองแถว

      ประเภทที่ 9 : รถยนต์รับจ้างสามล้อ หรือ รย.9 รถยนต์บรรทุกคนโดยสาร หรือให้เช่า ซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ลักษณะเป็นรถเก๋ง สองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตู น้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อขนส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรม ที่อยู่อาศัย สำนักงานผู้โดยสาร หรือผู้ให้บริการทางธุรกิจ

ประเภทรถรับจ้างสามล้อ ดังนี้

 • เก๋งสองตอน
 • เก๋งสองตอนแวน
 • เก๋งสามตอน
 • เก๋งสามตอนแวน
 • นั่งสองตอน
 • นั่งสองตอนแวน
 • นั่งสามตอน
 • นั่งสามตอนแวน

      ประเภทที่ 10 : รถยนต์บริการทัศนาจร หรือ รย.10 อนุญาตให้ใช้รถยนต์โดยสารหรือรถเช่าที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตู น้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งเป็นประเภทรถจดทะเบียนที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว

ประเภทรถบริการทัศนาจร  ดังนี้

 • เก๋งสองตอน
 • เก๋งสองตอนแวน
 • เก๋งสามตอน
 • เก๋งสามตอนแวน
 • นั่งสองตอน
 • นั่งสองตอนแวน
 • นั่งสามตอน
 • นั่งสามตอนแวน

      ประเภทที่ 11 : รถยนต์บริการให้เช่า หรือ รย.11 รถยนต์โดยสารหรือรถเช่าที่สามารถนั่งได้เพียง 7 คน ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ต่ำกว่าสี่ประตู รถยนต์ต้องมีน้ำหนักรถไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดของรถกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร และยาวไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งมิใช่รถที่ให้เช่าเพื่อบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ.

ประเภทรถบริการให้เช่า  ดังนี้

 • เก๋งสองตอน
 • เก๋งสองตอนแวน
 • เก๋งสามตอน
 • เก๋งสามตอนแวน
 • นั่งสองตอน
 • นั่งสองตอนแวน
 • นั่งสามตอน
 • นั่งสามตอนแวน

      ประเภทที่ 12 : รถจักรยานยนต์ หรือ รย.12 ลักษณะของรถนั้นต้อมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่ม อีกไม่เกินหนึ่งล้อเท่านั้น ขนาดกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร และยาวไม่เกิน 2.50 เมตร ในกรณีที่มีพ่วงข้างลักษณะรถพ่วงของรถจักรยานยนต์ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร และยาวไม่เกิน 1.75 เมตร อีกทั้งหากเมื่อนำมาพ่วงกับรถจักรยานยนต์แล้วจะต้องกว้างไม่เกิน 1.5 เมตร จากล้อหลังของรถจักรยานยนต์ถึงล้อรถพ่วง

ประเภทรถจักรยานยนต์  ดังนี้

 • จักรยานยนต์
 • จักรยานยนต์พ่วงข้าง (มี/ไม่มีหลังคา)

      ประเภทที่ 13 : รถแทรกเตอร์ หรือ รย.13 เยานยนต์คือยานพาหนะที่มีล้อหรือสายพานซึ่งมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็นเครื่องจักรเกี่ยวกับการขุด ตัก ดัน หรือฉุดลาก เป็นต้น ตามลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีความกว้างไม่เกิน 4.40 เมตร และยาวไม่เกิน 16.20 เมตร

ประเภทรถแทรกเตอร์  ดังนี้

 • รถขุดตัก
 • รถแทรกเตอร์
 • รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร

      ประเภทที่ 14 : รถบดถนน หรือ รย.14 รถที่รู้จักกันดีอย่างรถทำถนน (บดอัดวัสดุบนพื้นให้แน่น) ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 3.50 เมตร และยาวไม่เกิน 8 เมตร

      ประเภทที่ 15 : รถใช้งานเกษตรกรรม หรือ รย.15 รถที่ใช้เพื่องานเกษตรเท่านั้น แบะมีสามหรือสี่ล้อตามลักษณะบังคับต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร รวมถึงเครื่องยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร

      ประเภทที่ 16 : รถพ่วง หรือ รย.16 เป็นส่วนพ่วง หรือรถส่วนที่ต้องใช้รถอื่นลากจูงนั่นเอง ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร

      ประเภทที่ 17 : รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือ รย.17 จักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร 

*ไม่รวมรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้างและจักรยานที่ติดเครื่องยนต์


ขอขอบคุณข้อมูล : www.dlt.go.th , www.car.kapook.com

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า