Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

วิธี ต่อภาษีรถยนต์ แบบออนไลน์ ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน

วิธี ต่อภาษีรถยนต์ แบบออนไลน์ ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน

ต่อภาษีรถยนต์

ประเภทรถที่สามารถยื่นชำระภาษีผ่านระบบ ดังนี้

 • รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (อายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก)
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (อายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก)
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (อายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก)
 • รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนทุกจังหวัด มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก
 • รถค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
 • ไม่ใช่รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส)
 • เป็นรถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
 • ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
 • ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน
 • ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ

 • เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ เพื่อลงทะเบียนรถเพื่อใช้บริการ
เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ เพื่อลงทะเบียนรถเพื่อใช้บริการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วนตามความจริง
กรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วนตามความจริง
 • หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ให้ Log-in เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนูในหมวด “บริการ” แล้วเลือก “บริการยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจำปี
หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ให้ Log-in เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกเมนูในหมวด "บริการ" แล้วเลือก "บริการยื่นชําระภาษีรถยนต์ประจำปี"
 • กรอกข้อมูลรถของคุณให้ครบถ้วน
กรอกข้อมูลรถของคุณให้ครบถ้วน
 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย ช่องด้านล่างจะแสดงข้อมูลรถทั้งหมดที่ลงทะเบียน กดปุ่มในช่อง “ยื่นชำระภาษี” ท้ายข้อมูลรถนั้นๆ
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย ช่องด้านล่างจะแสดงข้อมูลรถทั้งหมดที่ลงทะเบียน กดปุ่มในช่อง "ยื่นชำระภาษี" ท้ายข้อมูลรถนั้นๆ
 • กรอกข้อมูลตามความจริง แล้วกด “กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร” หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จ
กรอกข้อมูลตามความจริง แล้วกด "กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร" หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จ
 • หลังจากข้อมูลสถานที่จัดส่งเอกสารเสร็จ กด “เลือกวิธีการชำระเงิน” หลังจากระบุข้อมูลเสร็จแล้ว
หลังจากข้อมูลสถานที่จัดส่งเอกสารเสร็จ กด "เลือกวิธีการชำระเงิน" หลังจากระบุข้อมูลเสร็จแล้ว
 • มีรูปแบบการชำระเงิน ให้เลือก 3 ตัวเลือกให้เลือก หักผ่านบัญชีธนาคาร / ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ ชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ
 • หลังจากนั้นจะมีข้อมูลและรายละเอียดการชำระเงิน ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

อัตราค่าบริการ การชำระภาษีทางออนไลน์

 • ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท (ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.61 เป็นต้นไป)
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือหักบัญชีเงินฝาก) รายการละ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และ VAT 7% ของผลรวมยอดเงินทั้งหมด

วิธีการตรวจสอบสถานะ

วิธีการตรวจสอบสถานะชำระภาษีรถยนต์
 • เข้าเมนู “บริการ” เลือก “ตรวจสอบผลการชำระภาษี”
 • ใส่เลขทะเบียนรถเพื่อค้นหาข้อมูล
 • ข้อมูลรถที่เรายื่นชำระภาษีจะแสดงสถานะ

วิธี ต่อภาษีรถยนต์ ทางออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างระเอียด ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (สำหรับสมาชิกใหม่)

 • ลงทะเบียนสมัครหากยังไม่เคยใช้งาน และ Log-in เข้าสู่ระบบ
 • ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”
 • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เพื่อลงทะเบียนรถ แล้วยื่นชำระภาษี
 • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตามพ.ร.บ. หรือสามารถซื้อพ.ร.บ. ได้จากระบบ
วิธี ต่อภาษีรถยนต์ ผ่านอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้
 • เลือกช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่
  • ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก ใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตธนาคาร
  • ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  • ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถ แล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Application ของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 • กรณีชำระเงินยังไม่สำเร็จ/ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล การชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”
 • สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลข กรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน โดยคลิกที่ ปุ่มเครื่องหมายพิมพ์ จะแสดงรายละเอียดการ ชำระเงินเป็นราย Reference
 • กรมการขนส่งทางบก จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ – เจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ไม่ต้องเดินทางไปชำระที่ขนส่งแล้ว สามารถยื่นเรื่องชำระภาษีรถยนต์ทางออนไลน์ได้เลย ทั้งสะดวก และประหยัดเวลาเดินทาง


ขอบคุณข้อมูล : https://eservice.dlt.go.th/

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
สาขาลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
Google Map มิตซูลุมพินี : https://bit.ly/2RAQsgk
Website : https://www.mitsurma.com/

0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า