Chat with us!
Facebook
Instagram

Mitsu RMA

Mitsu RMA

เอกสารขอวีซ่าเที่ยวต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารขอวีซ่าเที่ยวต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เอกสารขอวีซ่าเที่ยวต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

อยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรป อเมริกา หรือออสเตรเลีย ด่านแรกที่นักเดินทางชาวไทยต้องเจอ คือการยื่นขอวีซ่า ซึ่งได้รับการขนานนามว่าโหดหิน จนทำเอาหลายคนถอดใจไปตาม ๆ กัน แต่จริง ๆ แล้วหากทำการศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวมากพอ ก็สามารถขอผ่านได้ไม่ยากเกินความสามารถ แต่จะต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นขอวีซ่า และมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างนั้น วันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาฝากทุกคนแล้ว

ทำความรู้จัก “วีซ่า” คืออะไร?

วีซ่าคือเอกสารรับรอง ที่ใช้ประกอบหนังสือเดินทาง ที่ประเทศต่าง ๆ ออกให้แก่ผู้เดินทาง เพื่อใช้เข้าประเทศที่ต้องการจะไป ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงวีซ่า ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้ง

สำหรับวีซ่าก็มีหลากหลายรูปแบบ แบ่งตามจุดประสงค์ที่จะไป ได้แก่ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าเพื่อการศึกษา ฯลฯ ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เช่น จำนวนครั้งที่ใช้ได้ ระยะเวลาที่พำนักได้ ไปจนถึงอายุของวีซ่า  

ดังนั้นผู้เดินทางจึงควรขอวีซ่า ให้ตรงตามจุดประสงค์ที่จะไป รวมทั้งศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขให้ละเอียด  เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าแต่ละประเภท มีความแตกต่างกัน และป้องกันการถูกปฏิเสธการออกวีซ่า 

ช่องทางการขอวีซ่า

ผ่านสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง

วิธีนี้ถือเป็นวิธีพื้นฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ และเดินทางไปยังสถานทูต หรือสถานที่ที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ด้วยตนเอง หรือในบางกรณีสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ โดยในปัจจุบันหลายประเทศ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทน หรือที่เรียกว่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ให้เป็นผู้ดำเนินการรับส่งเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวก โดยที่ผู้เดินทางไม่ต้องเดินทางไปสถานทูตด้วยตัวเอง 

ผ่านระบบออนไลน์

ในปัจจุบันมีบางประเทศ ที่อนุญาตให้ผู้เดินทาง สามารถขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ได้  โดยขั้นตอนจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ซึ่งก็มีทั้งการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยจะรับผลผ่านอีเมล หากได้รับการอนุมัติ จึงจะส่งหนังสือเดินทาง เพื่อรับตราประทับผ่านไปรษณีย์ต่อไป หรือเป็นการยื่นผ่านระบบออนไลน์ก่อน จากนั้นผู้ขอก็ยังต้องเดินทางไปยังสถานทูต หรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสัมภาษณ์หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม 

ผ่านสนามบินปลายทาง

การขอวีซ่าที่สนามบินปลายทาง หรือที่เรียกว่า Visa on Arrival เป็นข้อกำหนดพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้เดินทาง ทำให้ไม่ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศไทยก่อน แต่สามารถยื่นเอกสาร ขอรับตราประทับวีซ่า ในสนามบินปลายทาง เมื่อเดินทางไปถึงได้เลย 

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 

เป็นเอกสารสำคัญ ที่ผู้เดินทางต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะผ่านทางเอกสารหรือระบบออนไลน์ สำหรับแบบฟอร์มข้อมูลของแต่ละประเทศนั้น รายละเอียดอาจจะมีความแตกต่างกัน แต่โดยส่วนมาก จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง ได้แก่ จุดประสงค์ในการเดินทาง ช่วงเวลาเดินทาง ข้อมูลด้านการทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ฯลฯ

หนังสือเดินทาง

เงื่อนไขที่ทุกประเทศกำหนด สำหรับการขอวีซ่า คือต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับล่าสุด ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง สำหรับรับตราประทับวีซ่า อย่างน้อย 1 หน้า 

รูปถ่ายหน้าตรง

ข้อกำหนดเรื่องขนาด อาจจะมีความแตกต่างกัน แต่เงื่อนไขสำคัญคือ ต้องเป็นรูปถ่ายล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยส่วนมาก มักจะเป็นรูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว หน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งกายที่ปกปิดใบหน้า ฯลฯ

หลักฐานทางการเงิน 

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรป อเมริกา หรือออสเตรเลีย ผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชี ฯลฯ เพื่อยืนยันว่าผู้เดินทาง มีศักยภาพในการใช้จ่ายระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศนั้น ๆ เพียงพอ 

เอกสารการเดินทางอื่น ๆ

ส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสาร ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เดินทาง มีจุดประสงค์ตรงตามกับวีซ่าที่ยื่นขอ หากเป็นการขอวีซ่าท่องเที่ยว ได้แก่ ตั๋วเครื่องบินขากลับ ใบจองโรงแรมที่พักในช่วงเวลาที่เดินทาง แผนการท่องเที่ยว ฯลฯ

ระยะเวลายื่นขอวีซ่า

ผู้เดินทางควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเดินทาง เนื่องจากสถานทูต จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่า อย่างน้อย 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดทำการ นอกจากนี้ผู้เดินทาง ควรจะเผื่อเวลาดำเนินการ เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเตรียมเอกสาร , จำนวนคิวในการยื่นขอวีซ่า ทั้งนี้โดยส่วนมากประเทศต่าง ๆ จะอนุญาตให้สามารถขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนกำหนดการเดินทาง

เทคนิคขอวีซ่าให้ผ่านฉลุย

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ด่านแรกของการขอวีซ่าให้ผ่าน คือการเตรียมเอกสารให้พร้อมที่สุด ครบถ้วนตามที่ประเทศนั้น ๆ กำหนด จะสามารถช่วยลดโอกาส ที่จะถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินในการขอวีซ่าใหม่

ให้ข้อมูลที่เป็นจริง

เนื่องจากทางสถานทูต จะทำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เดินทาง จากเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า รวมไปถึงการสัมภาษณ์ ซึ่งก็ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้โดนปฏิเสธวีซ่าได้ 

สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจ

ผู้เดินทางควรจะตอบคำถามอย่างฉะฉาน ไม่ต้องกังวลจนลนลาน ที่สำคัญคือต้องตอบให้ตรงกับข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม 

——————— Mitsu RMA ยินดีให้บริการ ———————

Inbox : m.me/mitsurma
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mitsurma
Line ID : @mitsurma
มิตซูลุมพินี : 02-059-4488, 089-9274024
มิตซูพระราม3 : 02-292-1531, 084-387-9425
Website : https://www.mitsurma.com/

0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่ากลับสู่ร้านค้า